Wójt Gminy

Wójt Gminy

 Wójt Gminy - Urszula Ciężka

 tel. +48 (46) 857-71-71; 601-318-606
 e-mail: urzad@radziejowice.plPrzyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:
środa w godz. 13:00-15:00
 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2002-12-20 14:28:00 | Data modyfikacji: 2013-12-18 10:33:40.
Kompetencje Wójta

Do kompetencji wójta należy
wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami
prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta,
stanowi jedynie, że do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie
projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i
zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Ustawa stanowi
również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na
zewnątrz.


W zakresie zarządu mieniem
komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt lub
działający z jego upoważnienia zastępca wójta, samodzielnie albo z inną osobą
upoważnioną przez wójta. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie
zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata
skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.


Do kompetencji wójta należy także
opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może
wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.


Wójt odpowiada również za
prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do wójta należy między innymi, wyłączne
prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian
w budżecie gminy.


Wójt, jako organ wykonawczy
gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W
przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydawać przepisy porządkowe.
Przepisy te wydaje wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na
najbliższej sesji rady gminy.


Swoje zadania wójt wykonuje przy
pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady
funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez
wójta w drodze zarządzenia.


Wójt może powierzyć prowadzenie
określonych spraw gminy zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.


Jeżeli przepisy szczególne nie
stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji
administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić swojego zastępcę lub
innych pracowników urzędu.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2003-06-24 11:28:00 | Data modyfikacji: 2013-12-18 10:33:40.
Data wprowadzenia: 2003-06-24 11:28:00
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl