bip.radziejowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Radziejowice radziejowice.pl
Komisja Gminna strona główna 

Komisja Gminna


Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Monika Karpiniuk

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2003-11-20 12:21:48 | Data modyfikacji: 2012-12-10 14:16:45.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że jednostki samorzadu teryterialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

Realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą:

·         zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,

·         udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

·         prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

·         wspomaganie działalności innych instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

·         wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych

·         z uchwałami rady gminy , o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zadania określone powyżej są realizowane głównie przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanych uchwałą Rady Gminy.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 

Monika Karpiniuk -przewodnicząca- Kierownik GOPS Radziejowice

Teresa Czaplarska  -sekretarz- gminnej komisji

Sławomir Klucznik - członek komisji

Hubert Szczepaniak - członek komisji

 

 

 

Spotkania w/w  Komisji odbywają się  raz w miesiącu w każdą ostatnią środę miesiąca.

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych samorządu gminy należy m.in. udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, należy powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

  1. przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji – wezwać osobę nadużywającą napoje alkoholowe i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
  2. udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego,
  3. poinformować członków rodziny o możliwości szukania pomocy,
  4. prowadzić dokumentację,
  5. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
  6. w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej
  7. wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2003-12-03 15:38:57 | Data modyfikacji: 2014-02-07 09:03:57.
Data wprowadzenia: 2003-12-03 15:38:57
Data modyfikacji: 2014-02-07 09:03:57
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.radziejowice.pl